Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng (29/05/2019)
Ngày 29/5, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được các báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28-CT/TW về Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 36-KL/TW về Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Qua Hội nghị, các đảng viên đã nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

 

Ngọc Vân

Lượt xem:  170 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web