Ngành Y tế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Ngành Y tế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (28/10/2019)
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Sở Y tế đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác CCHC của Ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao và đúng tiến độ đề ra.  Đơn vị đã ban hành kế hoạch số 206/KH-SYT ngày 28/12/2018, kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 09/1/2019, Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông năm 2019. Sở Y tế còn ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn về việc thực hiện CCHC; Giải quyết các thủ tục hành chính trễ hẹn; Triển khai rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử. Đồng thời, Đơn vị còn công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại website: motcua.daknong.gov.vn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành Y tế cũng như niêm yết tại cơ quan. Qua đó, hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, góp phần nâng cao chỉ số tính minh bạch của tỉnh.

Công tác cải cách bộ máy hành chính Nhà nước được Sở Y tế rà soát, sắp xếp lại, hoàn thiện theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với vai trò chuyên môn đào tạo, nhằm phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các phòng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng cán bộ, công chức về trình độ lý luận, chuyên môn, năng lực và phẩm chất. Đồng thời, triển khai thực hiện, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc .

Ngành Y tế định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu công việc, luôn chủ động và tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế đều được đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, đáp ứng nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển ngành Y tế trong tình hình mới. CCHC luôn gắn vào nhiệm vụ chuyên môn và được phân công rõ ràng đối với từng cá nhân, bộ phận, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức hành chính theo hướng tích cực và từng bước đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, Ngành Y tế tiếp tục cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; Nghiên cứu và tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc ngành Y tế./.

 

Nhật Nguyên

Lượt xem:  69 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web