Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Kế hoạch 108/KH-SYT ngày 3/7/2020 06/07/2020

Về việc Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kế hoạch Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 02/06/2020

I/ MỤC TIÊU Đảm bảo cho cơ sở bán lẻ thuốc triển khai, thực hiện tốt các quy trình thao tác chuẩn theo các tiêu chí của Phụ lục II Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web