Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 06/11/2020

Thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

Kế hoạch 108/KH-SYT ngày 3/7/2020 06/07/2020

Về việc Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kế hoạch Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 02/06/2020

I/ MỤC TIÊU Đảm bảo cho cơ sở bán lẻ thuốc triển khai, thực hiện tốt các quy trình thao tác chuẩn theo các tiêu chí của Phụ lục II Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Liên kết web
.