Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

08/04/2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ Y TẾ 

 

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ

 

1. Lãnh đạo sở:

 

Sở Y tế có Giám đốc và 03 Phó giám đốc;

 

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

 

- Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng, một Phó giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ y tế ban hành theo quy định của pháp luật.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

* Các Phòng chức năng của Sở bao gồm:

 

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược

 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

- Phòng Tổ chức cán bộ

 

- Thanh tra Sở

 

- Văn phòng

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

03Hung-PGD2.jpg

 

Họ và tên: HÀ VĂN HÙNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

Cơ quan: 0261.3549889

Nhà riêng: 0260.3815318

Di động: 0979.010.999

Email: hunghv.syt@daknong.gov.vn

05Hung-CTT.JPG

 

Họ và tên: TRẦN VĂN HÙNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

Cơ quan: 0261.3545069

Nhà riêng: 0261.3648175

Di động: 0913.411.600

Email: hungtv.syt@daknong.gov.vn

04Hao-PGD.jpg

 

Họ và tên: TRẦN QUANG HÀO

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế

Cơ quan: 0261.3545198

Nhà riêng: 0261.3866400

Di động: 0903.524.333

Email: haotq.syt@daknong.gov.vn

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Họ và tên: HỒ VĂN THẢNH

Chức vụ: Trưởng phòng

Cơ quan: 0261.3544017

Nhà riêng: 

Di động: 0905080869

Email: thanhhv.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Cơ quan: 0261.2477010

Nhà riêng:

Di động: 0975.100.789

Email: thuyntt.syt@daknong.gov.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

Họ và tên: VÕ QUANG HỢP

Chức vụ: Trưởng phòng
Cơ quan: 0261.3545090
Nhà riêng:
Di động: 0978.757.777
Email: hopvq.syt@daknong.gov.vn

Họ và tên: Sang Quốc Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Cơ quan: 0261.3545090
Nhà riêng:
Di động: 0905368027
Email: hasaq.syt@daknong.gov.vn
   
 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ Y - DƯỢC

 

06Hung-HIV.jpg

 

Họ và tên: TĂNG HẢI HÙNG

Chức vụ: Trưởng phòng

Cơ quan: 0261.3544017

Nhà riêng: 

Di động: 0918054325

Email: hungth.syt@daknong.gov.vn

 

​         Họ và tên: Nguyễn Túy

         Chức vụ: Phó trưởng phòng

         Cơ quan: 0261.3545702

         Nhà riêng:

         Di động: 0905.060.721

         Email: tuyn.syt@daknong.gov.vn

         Họ và tên: Đặng Hồng Vũ

         Chức vụ: Phó trưởng phòng

         Cơ quan: 0261.3545702

         Nhà riêng:

         Di động: 0905.200.510

         Email: vudh.syt@daknong.gov.vn

 

 

THANH TRA SỞ

 

Họ và tên: MAI VĂN MỸ

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Cơ quan:

Nhà riêng:

Di động: 0935.781.781

Email: mymv.syt@daknong.gov.vn

 

VĂN PHÒNG SỞ

 

Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Chức vụ: Chánh văn phòng

Cơ quan: 0261.3545702

Nhà riêng:

Di động: 0916.050.805

Email: sinhnt.syt@daknong.gov.vn


 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 0261.3707456

Nhà riêng:

Di động: 0905.550.112

Email: nguyenntt.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: PHAN THỊ DUNG
Chức vụ: Văn thư

          Cơ quan: 0261.3602123

          Nhà riêng:

          Di động: 0261.6555017​​

          Email: dungpt.syt@daknong.gov.vn

 


 
​           
 

  


CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

 
03Hung-PGD2.jpg
 
 
Họ và tên: HÀ VĂN HÙNG
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Cơ quan: 0261.3549889
Nhà riêng: 0260.3815318
Di động: 0979.010.999
Email: hunghv.syt@daknong.gov.vn
 
 
Liên kết web
.