Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
3
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
  UBND LÂM THỜI                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐĂK NÔNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2004/QĐ-UB                                                         
                                                                                             Gia nghĩa, ngày 01 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐĂK NÔNG
V/v thành lập Sở y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông 
***
       ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐĂK NÔNG     
 
- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994; 
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 về việc chia và điều chỉnh địa giới hanh chính tỉnh Đăk Lăk, chia tỉnh Đăk Lăk thành tỉnh Đăk Lắk và tỉnh Đăk Nông;
- Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-TTg, ngày 26/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đăk Nông;
- Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC, ngày 16/12/2003 của Bộ nội vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố thực thuộc TW mới được chia tách;
- theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 02/TT-SNV, ngày 01 tháng 01 năm 2004;
​QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thành lập Sở y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông.
Sở Y tế có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định.
Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế căn cứ vào Thông tư liên tịch hướng dẫn của liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Y tế; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông để thực hiện.
Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ban hành./.

                                                             T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐĂK NÔNG 
                                                                                                   CHỦ TỊCH
Nơi nhận 
- Như điều 3
- Bộ Y tế
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh                                                           Đặng Đức Yến
- Lưu VT, TH, SNV.
 
 
     1.jpg

2.jpg
3.jpg

 • trung thu
  trung thu
 • Cha mẹ đăng ký khám bệnh cho trẻ tại BVĐK tỉnh
  Cha mẹ đăng ký khám bệnh cho trẻ tại BVĐK tỉnh
 • SONY DSC • HOC SINH THI HIV

 • HIV Tập huấn
  HIV Tập huấn
 • HIV 2
  HIV 2
 • Bac si cu tuyen
  Bac si cu tuyen
 • Khám mắt NCT
  Khám mắt NCT


 • Lam anh
  Lam anh
 • Dak glong 3
  Dak glong 3

 • TUYEN TRUYEN HIV 3


 • DakGlong - SXH2
  DakGlong - SXH2
 • Ông Hà Văn Hùng - PGĐ Sở y tế phát biểu tại Hội nghị
  Ông Hà Văn Hùng - PGĐ Sở y tế phát biểu tại Hội nghị


 • SON TIEU
  SON TIEU
 • Cho trẻ uống Vitamin A tại trạm Y tể xã Đắk R'Tih
  Cho trẻ uống Vitamin A tại trạm Y tể xã Đắk R'Tih
 • Tap huan HIV
  Tap huan HIV


 • Tập huấn tổng kết cô đỡ
  Tập huấn tổng kết cô đỡ
 • Phẩu thuật hở hàm ếch
  Phẩu thuật hở hàm ếch
 • Camphuchia3
  Camphuchia3
 • Bếp ăn tình thương
 • Điều trị sốt xuất huyết tại nhà
 • Thành tựu ngành y tế
 • Cây ngải cứu những bài thuốc tại nhà
 • Bệnh Cúm H5N1