A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền các Kết luận của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và an sinh xã hội

Đảng uỷ Sở Y tế vừa có công văn số 73-CV/ĐU ngày 26/6/2024 về việc đẩy mạnh tuyên truyền các Kết luận của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và an sinh xã hội.

Theo đó, Đảng uỷ Sở Y tế yêu cầu các Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 162-KH/ĐUK, ngày 11/6/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 163-KH/ĐUK, ngày 11/6/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng ủy Sở Y tế đề nghị các Chi bộ triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 42-NQ/TW và Chương trình số 78-CTr/TU; Kết luận số 69-KL/TW và Chương trình số 77-CTr/TU đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Việc thông tin tuyên truyền cần đa dạng, phong phú và hiệu quả theo tình hình thực tế..

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, thời gian tới, các Chi bộ trực thuộc sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết số 42-NQ/TW và Chương trình số 78-CTr/TU; Kết luận số 69-KL/TW và Chương trình số 77-CTr/TU đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị. Việc tuyên truyền được thực hiện với đa dạng các hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt các tổ chức đoàn thể; giao ban đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng tuần đồng thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử, các kênh tuyên truyền trên nền tảng xã hội của đơn vị./.


Tác giả: Minh Nhạn

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website