ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNG                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 716/QĐ-UBND                                  

                                                             Đăk Nông, ngày 9/6/2008

  

Trích "QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông"
 
 
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
 
Điều 1: Vị trí và chức năng:
1. Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân sô; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế)
2. Sở y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thợi chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
Điều 2:  Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
- Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; để án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương;
- Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;
- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng phòng y tế.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của Pháp luật;
- Dự thảo các quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Y tế;
- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;
- Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy định pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về Y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
4. Về y tế dự phòng:
- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, phế phẩm duyệt côn trùng, duyệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
- Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
5. Về khấm, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;
- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
6.  Về y dược cổ truyền:
- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;
- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
7. Về thuốc và mỹ phẩm:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng. thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;
- Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phâm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.
9. Về trang thiết bị và công trình y tế:
- Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;
- Thực hiện, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
10. Về dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
- Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
- Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
- Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
11. Về bảo hiểm y tế:
- Tổ chức, triển khai, thực hiện các quy đinh của pháp luật về bảo hiểm y tế;
- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.
12. Về đào tạo nhân lực y tế:
- Tổ chức, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thuộc pham vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế cấp huyện.
16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bôi dưỡng, khen thưởng, kỹ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
21. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế.
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật./.

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Y tế, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Giám đốc Sở Y tế ngày 15/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của Phó Giám đốc phụ trách và các Phó Giám đốc

1. Nguyên tc chung về phân công công tác của lãnh đạo Sở

a) Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Mọi hoạt động của Sở đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Sở.

b) Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở phụ trách và các Phó Giám đốc Sở. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao của Sở thông suốt, kịp thời, hạn chế tối đa sự chồng chéo, giao thoa hoặc bỏ sót công việc trong chỉ đạo, điều hành.

c) Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc trên nguyên tắc: một người được giao làm nhiều việc; một việc chỉ giao cho một người chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện.

2. Nguyên tắc cụ thể phân công công tác của Lãnh đạo Sở

a) Phó Giám đốc phụ trách Sở là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Y tế giao, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở.

b) Các Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Sở theo sự phân công của Phó Giám đốc phụ trách Sở. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Phó Giám đốc phụ trách Sở để giải quyết các công việc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và pháp luật về quyết định của mình.

c) Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc Sở trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chủ trì nghiên cứu giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Y tế các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

- Kiểm tra, đôn đốc các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; định kỳ hoặc khi cần thiết, tổ chức họp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị được giao phụ trách để đánh giá, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo;

- Các Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Phó Giám đốc phụ trách Sở về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công; ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Sở; chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; xử lý, giải quyết các kết luận thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Phó Giám đốc Sở phụ trách giao;

- Các Phó Giám đốc Sở được Phó Giám đốc phụ trách Sở ủy quyền ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công, phải chủ động báo cáo kết quả với Phó Giám đốc phụ trách Sở những vấn đề quan trọng đã xử lý và chịu trách nhiệm về nội dung ký thay theo Quy chế làm việc của Sở và quy định của pháp luật;

- Các Phó Giám đốc Sở không xử lý, giải quyết công việc không được Phó Giám đốc phụ trách Sở phân công hoặc không thuộc thẩm quyền.

d) Trong trường hợp cần thiết, Phó Giám đốc phụ trách Sở sẽ trực tiếp xử lý công việc đã giao phân công cho Phó Giám đốc Sở, sau đó bộ phận chuyên môn có trách nhiệm báo cáo lại Phó Giám đốc phụ trách Sở lĩnh vực đó.

đ) Khi Phó Giám đốc phụ trách Sở đi công tác vắng, nếu thấy cần thiết, Phó Giám đốc phụ trách Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở giải quyết công việc của Sở; khi Phó Giám đốc Sở đi công tác vắng thì Phó Giám đốc phụ trách Sở trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc Sở khác giải quyết công việc đã được phân công cho Phó Giám đốc Sở đi vắng; người được phân công, ủy quyền phải chịu trách nhiệm về các nội dung đã giải quyết. 

e) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy phạm nào điều chỉnh hoặc những vấn đề có tính nhạy cảm với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, liên quan đến nhiều ngành thì Phó Giám đốc Sở xin ý kiến Phó Giám đốc phụ trách Sở trước khi quyết định.

f) Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Phó Giám đốc phụ trách Sở và các Phó Giám đốc Sở, tùy theo tình hình thực tế, Phó Giám đốc phụ trách Sở sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Y tế

1. Ông Trần Quang Hào - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế

a) Chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ của pháp luật quy định.

b) Quản lý, điều hành hệ thống y tế và các nguồn lực trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định và phân cấp của cấp trên bao gồm: quy hoạch, phát triển tổ chức - hệ thống y tế địa phương, đầu tư phát triển hệ thống y tế, tổ chức - cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, tài sản và tài chính y tế.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động về phòng chống dịch Covid-19.

d) Chỉ đạo công tác dược phẩm, mỹ phẩm, công tác hành nghề Dược tư nhân và công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất; phụ trách việc hợp tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trong cơ sở công lập; các nội dung liên quan công tác viện trợ, tài trợ ...

đ) Tham gia làm thành viên của các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế khi pháp luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp làm thành viên của tổ chức đó. Tham gia các cuộc họp do cấp trên triệu tập và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Y tế.

2. Ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật, thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở giải quyết và báo cáo cho Phó Giám đốc phụ trách Sở các công việc được phân công sau đây:

a) Phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác công tác công đoàn.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về hoạt động trong lĩnh vực Giám định Y khoa, Giám định Pháp y, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và An toàn vệ sinh thực phẩm.

d) Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và khi Phó Giám đốc phụ trách Sở yêu cầu.

3. Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật, thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Phó Giám đốc phụ trách Sở về các công việc được phân công sau đây:

a) Được ủy quyền là Thủ trưởng, chủ tài khoản Cơ quan Sở, quản lý các hoạt động thường quy của Cơ quan Sở theo nội quy và quy chế làm việc của Sở Y tế.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, công tác hành nghề y tư nhân.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo tại cộng đồng; thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính; công tác dân vận, bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân; phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành.

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác điều trị Covid-19.

e) Chỉ đạo công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

f) Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Phó Giám đốc phụ trách Sở yêu cầu.

4. Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật, thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Phó Giám đốc phụ trách Sở về các công việc được phân công sau đây:

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác y tế dự phòng.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác tiêm chủng, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly y tế, cung cấp thông tin, thông cáo báo chí, phát ngôn ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về lĩnh vực Bảo hiểm y tế.

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đoàn thanh niên.

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong ngành y tế.

e) Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Phó Giám đốc phụ trách Sở yêu cầu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định trước đây về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Phó Giám đốc phụ trách Sở, các Phó Giám đốc Sở, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem Nội dung đầy đủ tại đây.