ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNG                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 716/QĐ-UBND                                  

                                                             Đăk Nông, ngày 9/6/2008

 

 
Trích "QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông"
 
 
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
 
Điều 1: Vị trí và chức năng:
1. Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân sô; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế)
2. Sở y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thợi chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
Điều 2:  Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
- Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; để án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương;
- Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;
- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;
- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng phòng y tế.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của Pháp luật;
- Dự thảo các quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Y tế;
- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;
- Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy định pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về Y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
4. Về y tế dự phòng:
- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, phế phẩm duyệt côn trùng, duyệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
- Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
5. Về khấm, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;
- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
6.  Về y dược cổ truyền:
- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;
- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
7. Về thuốc và mỹ phẩm:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng. thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;
- Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phâm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.
9. Về trang thiết bị và công trình y tế:
- Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;
- Thực hiện, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
10. Về dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
- Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
- Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
- Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
11. Về bảo hiểm y tế:
- Tổ chức, triển khai, thực hiện các quy đinh của pháp luật về bảo hiểm y tế;
- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở địa phương.
12. Về đào tạo nhân lực y tế:
- Tổ chức, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thuộc pham vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế cấp huyện.
16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bôi dưỡng, khen thưởng, kỹ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
21. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế.
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật./.


 

                              QUYẾT ĐỊNH

về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

1. Ông Trần Quang Hào - Phó giám đốc phụ trách sở 

 1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ của pháp luật quy định.
 2. Quản lý, điều hành hệ thống y tế và các nguồn lực trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định và phân cấp của cấp trên bao gồm: quy hoạch, phát triển tổ chức - hệ thống y tế địa phương, đầu tư phát triển hệ thống y tế, tổ chức - cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, tài sản và tài chính y tế.
 3. Tham gia làm thành viên của các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế khi pháp luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phải trực tiếp làm thành viên của tổ chức đó. Tham gia các cuộc họp do cấp trên triệu tập và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Y tế.

2. Ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc sở

       Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết và báo cáo cho Giám đốc Sở các công việc được phân công sau đây:

 1. Được ủy quyền là chủ tài khoản Cơ quan Sở.
 2. Là Thủ trưởng cơ quan Sở, quản lý các hoạt động thường quy của Cơ quan Sở theo nội quy và quy chế làm việc của Sở Y tế.
 3. Thay mặt Giám đốc sở làm thường trực quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.
 4. Phụ trách công tác y tế dự phòng.

        đ. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

 1. Phụ trách công tác hành nghề y dược tư nhân và các hoạt động xã hội hóa y tế; công tác đoàn thể, thi đua khen thưởng.
 2. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn của phòng Nghiệp vụ Y - Dược.
 3. Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và úng dụng công nghệ trong ngành y tế.
 4. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và khi Giám đốc sở yêu cầu.

3. Ông Trần Quang Hào - Phó giám đốc sở

        Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết và báo cáo cho Giám đốc Sở các công việc được phân công sau đây:

 1. Phụ trách công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh và sự phối hợp của hệ thống này với hệ thống y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trực tiếp chỉ đạo chuyên môn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
 2. Phụ trách công tác dược phẩm, mỹ phẩm và công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất.
 3. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Giám đốc Sở yêu cầu.

4. Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Giám đốc Sở về các công việc được phân công sau đây:

 1. Chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến Bảo hiểm y tế.
 2. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giám định y khoa và giám định pháp y.
 3. Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
 4. Phụ trách công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

        đ. Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành.

 1. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Giám đốc Sở yêu cầu.
 2.  

Xem Nội dung đầy đủ tại đây.