A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn công tác dân vận chính quyền với công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông hoạt động theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh việc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Y tế luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong toàn Ngành. Sở Y tế: Gồm Ban Giám đốc và 5 phòng chức năng với tổng số cán bộ, công chức, người lao động hiện có 38 người, trong đó: nam 21 người, nữ: 17 người; dân tộc thiểu số: 02 người. Hệ thống Y tế tỉnh được quản lý theo ngành dọc từ tỉnh đến tận y tế thôn buôn. Hiện nay, Sở Y tế có 14 đơn vị trực thuộc, trong đó có 08 đơn vị tuyến huyện (Trung tâm Y tế 7 huyện, thị xã và 06 đơn vị tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục DS&KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa) và 71 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng, những năm qua, công tác dân vận chính quyền của Sở Y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã chú trọng phát huy tính dân chủ trong thực hiện chính sách, xây dựng cơ chế, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền được gắn với nhiệm vụ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 “Năm dân vận chính quyền” 2021 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Sở và Đảng ủy Sở Y tế quán triệt sâu sắc các vội dung, văn bản liên quan đến công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết sổ 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác dân vận trong tình hình mới; Chi thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông “về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”... và các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch khác của tỉnh. Qua đó giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, thấu đáo những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc trong đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách TTHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức, viên chức.  Sở Y tế tăng cường các cuộc thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC của các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc. Năm 2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-SYT ngày 02/11/2021 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số PAPI, và Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021, tiến hành kiểm tra đối với 07 Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm Y tế huyện: Cư Jut, Krong Nô, Đắk Mil, Đăk Song, Tuy Đức, Đăk Glong, Đăk R’Lấp) và 03 đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh (Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình và Trung tâm Giám định Y khoa). Kiểm tra việc thực hiện công vụ của các phòng chức năng Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Trưởng các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc xử lý văn bản trên hệ thống Văn phòng điện tử và việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị cũng như cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC nói riêng và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công vụ nói chung của Sở Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-SYT ngày 28/12/2020 về cải cách hành chính Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2021; Công văn số 72/SYT-VP  ngày 12/01/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 135/KH-SYT ngày 07/7/2021 đã ban hành Kế hoạch năm dân vận chính quyền năm 2021; Công văn số 1567/SYT-VP ngày 07/07/2021 về việc thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới; Báo cáo số 690/BC-SYT ngày 17/09/2021      về việc báo cáo Tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Sở Y tế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020. Ngày 01/3/2018 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã ký két Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDV-SYT về việc phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện cải cách hành chính (CCHC); thủ tục hành chính (TTHC) và quy trình giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của chính đáng, hợp pháp của người dân. Đầu năm 2021, Sở Y tế đã đăng ký Danh mục Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021 và đang tiến hành theo đúng quy định (Tờ trình số 32/TTr-SYT ngày 18/01/2021). Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (Quyết định số 326/QĐ-SYT ngày 12/3/2021 về việc công bố thủ TTHC vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; Quyết định 900/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về việc công bố danh mục TTHC bãi bỏ lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế ). Thực hiện tham mưu sửa đổi nội dung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện công khai đầy đủ các TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tại website: motcua.daknong.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại cơ quan. Tổng số Thủ tục hành chính chủ trì thực hiện: 180 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp: 174 thủ tục (Mức độ 2: 51 thủ tục; Mức 3: 112 thủ tục; Mức 4: 11 thủ tục). Ban hành Kế hoạch số 106/KH-SYT ngày 05/6/2021 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 và thực hiện  công tác tuyên truyền cải cách hành chính có nhiều kết quả đáng ghi nhận, các hình thức đa dạng, phong phú, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau, thu hút được sự quan tâm của tất cả người dân, doanh nghiệp và công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành..

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tính đến thời điểm hiện tại đạt 100% tỷ lệ đúng hạn, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn đối với các thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý.

Từ thực tiễn công tác dân vận chính quyền huyện trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận chính quyền, thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, đơn vị. Góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến hoạt động nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có hoạt động của ngành y tế với việc chia sẻ nguồn lực y tế để đáp ứng kịp thời cho công tác chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua đã phần nào làm tăng gánh nặng cho hệ thống y tế trên địa bàn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu của ngành trong năm 2021. Bên cạnh đó, phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận tuyên truyền về công tác dân vận trong toàn Ngành Y tế và trong nhân dân. Tham mưu các chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển y tế liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và công tác dân vận trong các năm tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho dân. Triển khai công tác dân vận song song với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân./.
 


Tác giả: Hoàng Yến Như

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website