A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của công chức, viên chức

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, Sở Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối nghiêm các quy định của UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thái độ phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ngành có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan quản lý nhà nước, được Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, một số đơn vị còn lơ là, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, quản lý công chức, viên chức, người lao động như chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; sử dụng thời gian trong giờ hành chính để làm việc riêng, đi muộn, về sớm; vẫn còn hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực thi công vụ... làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, ảnh hưởng đến uy tín của công chức, viên chức, đảng viên của đơn vị và gây dư luận xấu trong xã hội.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong quản lý công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trong cơ quan và các đơn vị, Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng Sở, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đến công chức, viên chức, người lao động chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định. Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách;  

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị này với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp phải không ngừng thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; bố trí công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất phù hợp với nhiệm vụ được giao; trong thực thi nhiệm vụ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tạo điều kiện giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Sở Y tế về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị phụ trách.

Về tổ chức thực hiện, Sở Y tế giao Văn phòng Sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê bình trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Văn phòng Sở Y tế thường xuyên tăng cường kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.


Tác giả: Hoàng Yến Như

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website