A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; ngày 10/01/2024 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch Số 16/KH-UBND về việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kế hoạc bao gồm 04 nội dung chính. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành và địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nội dung thứ hai nhấn mạnh việc tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”. Tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian, hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, đề cao vai trò của việc nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quản lý hành chính, tác phong và lề lối làm việc trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát vào Chuyên đề năm 2024 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 trên địa bàn tỉnh góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa gương điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

 


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website