Hướng dẫn các nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Ban hành kèm theo Công văn số 2080 /SYT – VP  ngày 4/8/2023 của Sở Y tế)
HƯỚNG DẪNCác nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Ban hành kèm theo Công văn số 2080 /SYT – VP  ngày 4/8/2023 của Sở Y tế)      Nội dung và các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website