CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ Y TẾ 

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ

1. Lãnh đạo sở:

Sở Y tế có Giám đốc và 03 Phó giám đốc;

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

- Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng, một Phó giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ y tế ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

* Các Phòng chức năng của Sở bao gồm:

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Thanh tra Sở

- Văn phòng

 

LÃNH ĐẠO SỞ

Họ và tên: VÕ THỊ ÁI LIỄU

Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

Di động: 0905.304.839

Email: lieuvta.syt@daknong.gov.vn

 

 

05Hung-CTT.JPG

 

Họ và tên: TRẦN VĂN HÙNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

Di động: 0913.411.600

Email: hungtv.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: HUỲNH THANH HUYNH

Chức vụ: Phó Giám đốc

Di động: 0905.096.788

Email: huynhht.syt@daknong.gov.vn

Họ và tên: TỔNG TRƯỜNG KÝ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Di động: 0905 01 09 09

Email: kytt.syt@daknong.gov.vn

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

​Họ và tên: HỒ VĂN THẢNH

Chức vụ: Trưởng phòng

Di động: 0905080869

Email: thanhhv.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Di động: 0975.100.789

Email: thuyntt.syt@daknong.gov.vn

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Họ và tên: VÕ QUANG HỢP

Chức vụ: Trưởng phòng

Di động: 0978.757.777

Email: hopvq.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: Sang Quốc Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Di động: 0905368027

Email: hasaq.syt@daknong.gov.vn

 

 

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y - DƯỢC

 

         Họ và tên: Nguyễn Túy

         Chức vụ: Trưởng phòng

         Di động: 0905.060.721

         Email: tuyn.syt@daknong.gov.vn

​         

         

        
         Họ và tên: Đặng Hồng Vũ

         Chức vụ: Phó trưởng phòng

         Di động: 0905.200.510

         Email: vudh.syt@daknong.gov.vn

 

 

4. THANH TRA SỞ

 

Họ và tên: MAI VĂN MỸ

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Di động: 0935.781.781

Email: mymv.syt@daknong.gov.vn

 

5. VĂN PHÒNG SỞ

Họ và tên: Phan Ngọc Quý

Chức vụ: Chánh văn phòng

Di động: 0968.786.579

Email: quypn.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 0261.3707456

Email: nguyenntt.syt@daknong.gov.vn

 

Họ và tên: PHAN THỊ DUNG

Chức vụ: Văn thư

Di động:0942.08.08.05

Email: dungpt.syt@daknong.gov.vn

 

  6. CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

 

Họ và tên: HUỲNH THANH HUYNH

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Di động: 0905.096.788

Email: huynhht.syt@daknong.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Quang Hùng

Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0973 302 747

Email: hungnq.ldld@daknong.gov.vn