Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Nhận được Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 24/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và những ...
Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2024
Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch như sau:
Ngành Y tế kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
 Vừa qua, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 03/KH-SYT ngày 04/1/2023 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Qua đó, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh ...
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin
 Thực hiện Công văn số 7824/UBND-NC ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:1.Tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát các văn ...
Thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến
Nhận được Công văn số 1742/STTTT-TTBCXB ngày 10/11/2023 về việc thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến. Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 1. Tăng cường nội dung tuyên truyền ...
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với dịch vụ y tế công năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 19/4/2023 của Sở Y tế về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công năm 2023. Sở Y tế báo cáo như sau: I. CÁC CHỈ SỐ KHẢO SÁT 1. Công tác thành lập Ban chỉ đạo - Tính ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website