A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

Nhận được Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 24/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và những năm tiếp theo. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo với mục đích như sau:

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác minh bạch các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và cấp trên đối với công tác cải cách thủ tục hành chính(TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường mạng.

Phát huy vai trò của công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về định hướng, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường mạng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân nhân, để Nhân dân tích cực tham gia, giám sát, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thúc đẩy sự chủ động của các phòng chức năng, các đơn vị có TTHC trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các dịch vụ của tổ chức, cá nhân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác tuyên truyền. Qua đó, thúc đẩy sự quyết tâm của các phòng chức năng, các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu về cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng.

Yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát TTHC, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và 2 thực hiện TTHC trên môi trường mạng kịp thời, đầy đủ, sâu rộng, có chất lượng bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, kiểm soát TTHC; kịp thời phổ biến, triển khai các quy định mới, sửa đổi bổ sung của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu hành chính của các phòng chức năng, các đơn vị trong việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường mạng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; số hóa trong công tác kiểm soát TTHC; Tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của kiểm soát TTHC; số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, những kết quả đạt được trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; tuyên truyền nội dung đến người dân và doanh nghiệp các cách thức thực hiện TTHC; Hướng dẫn nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của tỉnh đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân khi giải quyết TTHC và dịch vụ công. Công khai địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên truyền nâng cao hiệu quả của việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Tuyên truyền biểu dương những tập thể cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.


Kế hoạch đầy đủ

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website