Tỉnh Đắk Nông sau 03 năm triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
Tỉnh Đắk Nông có nhiều lợi thế và tiềm năng trong việc phát triển dược liệu. Với diện tích rừng trên 90.000ha, điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp, đây là mảnh đất hứa hẹn trong việc phát triển các giống cây dược liệu, bảo tồn nguồn gen cây thuốc ...
Đăk Nông định hướng phát triển dược liệu năm 2024
Ngày 17/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Năm 2021 – 2025. Trong đó ...
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 388/QĐ-BYT ngày 20/02/2024 của Bộ Y tế về việc ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website