A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH 13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y Dược;

          Căn cứ hồ sơ yêu cầu cấp chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh thuốc của các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn các huyện (có danh sách đính kèm).

          I/ MỤC TIÊU

          Đảm bảo cho cơ sở bán lẻ thuốc triển khai, thực hiện tốt các quy trình thao tác chuẩn theo các tiêu chí của Phụ lục II Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: từ ngày 17/01/2022 đến ngày 26/01/2022

          2. Địa điểm kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chấm điểm GPP tại 19 cơ sở

-  03 cơ sở tại huyện Đắk Rlấp, 03 cơ sở huyện Cư Jút, 02 cơ sở huyện Đắk Mil, 05 cơ sở tại huyện Đắk Song, 02 cơ sở huyện Tuy Đức, 04 cơ sở huyện Đắk Glong

- Thành phần tham dự: Phòng Nghiệp vụ Y Dược 04 cán bộ, mời 01 cán bộ đại diện phòng Y tế.

III/ NỘI DUNG

- Đoàn công tác theo quyết định đi đến cơ sở bán lẻ thuốc kiểm tra, đánh giá, chấm điểm với các nội dung của phụ lục II: Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018 ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế và Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

- Hướng dẫn các cơ sở báo cáo khắc phục những nội dung mà cơ sở chưa đạt các tiêu chí của bảng điểm phụ lục II.


06-KH-SYT_2e76a.pdf , 06-KH-SYT-DS_43c47.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website