A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định 02/QĐ-SYT ngày 01/01/2022

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế tỉnh Đắk Nông số 28/BB-HĐ ngày 31 tháng 12 năm 2021;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Dươc, Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược cho 07 cá nhân đủ tiêu chuẩn (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, các cá nhân có tên trong danh sách và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


02-QD-SYT_14db8.pdf , 02-QD-SYT-DS_2d1f3.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website