A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, những kết quả nổi bật của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông

10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, những kết quả nổi bật của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông 30/10/2020 Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Y tế tỉnh Đắk Nông. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, UBND tỉnh và sự hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC của Ngành.

Trong những năm qua, Ngành Y tế luôn gắn CCHC với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình CCHC nhà nước bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CC-VC); cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân…Với đội ngũ CC-VC  phụ trách công tác CCHC được nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm việc được cải thiện, góp phần tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ, công việc kịp thời chính xác, nhanh gọn, đúng luật, đúng hẹn, đồng thời giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngành Y tế đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của Lãnh đạo, CCVC Ngành Y tế trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; thông tin kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Ngành Y tế. Xây dựng nội dung tuyên truyền CCHC phù hợp với Chương trình CCHC của Trung ương, của tỉnh Đăk Nông. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Y tế, các cơ quan báo, đài đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Với tinh thần và quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo, CCVC và người lao động (NLĐ) trong toàn ngành, hoạt động CCHC đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại trong công tác CCHC và phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trong 10 năm qua (2011-2020), Sở Y tế đã đạt được các kết quả đáng khích lệ về công tác CCHC

Về công tác chỉ đạo, điều hành: đã phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản quan trọng khác có liên quan đến toàn thể CCVC, NLĐ ngành Y tế. Một số Kế hoạch của Ngành như: Kế hoạch 108/KH-SYT ngày 31/7/2017 về việc triển khai chương trình số 14/CTTr-TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 69/KH-SYT ngày 01/6/2017 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 73/KH-SYT ngày 12/6/2017 về việc tăng cường công tác truyền thông về công tác CCHC của Ngành Y tế giai đoạn 2016  2020. Hàng năm, Sở Y tế đều căn cứ vào Kế hoạch của UBND, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh để ban hành Kế hoạch CCHC cho từng năm.

Toàn Ngành có 02 pa nô về tuyên truyền CCHC, 01 pa nô được đặt tại trụ Sở chính của Sở và 01 pa nô được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jut. Sở cũng đăng ký phóng sự trên sóng truyền hình tỉnh Đăk Nông 02 phóng sự về CCHC của Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông.

Về cải cách thể chế: Sở Y tế đã quán triệt, triển khai Hiến pháp năm 2013 và những Luật mới ban hành cho toản thể CCVC, NLĐ. Các văn bản QPPL của Sở Y tế tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo về trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số Điều và Biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Y tế đã tham mưu trình ban hành các Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi  giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh; 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 Quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn Đăk Nông, giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 41/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Đăk Nông; 32/2019/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

Về cải cách TTHC: Tổng số TTHC chủ trì thực hiện: 180 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp: 174 thủ tục (Mức độ 2: 51 thủ tục; mức 3: 112 thủ tục; mức 4: 11 thủ tục). Sở Y tế đã công khai trên trang thông tin điện tử 100% thủ tục hành chính, và liên kết trực tiếp với Dịch vụ hành chính công của tỉnh (https://dichvucong.daknong.gov.vn/) tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiềm kiếm, đăng ký TTHC. Đăng ký 04 TTHC Dược và ATVSTP ưu tiên tích hợp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cho các cá nhân đảm bảo đúng thời gian, thời hạn theo quy định.

- Tham mưu trình UBND tỉnh các Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế đúng quy định. Tham mưu ban hành cắt giảm thời gian thực hiện TTHC: Quyết định số 1200/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tình Đăk Nông năm 2019; Quyết định 1167/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện so với quy định thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Đã kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Sở Y tế, thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Chương trình hành động số 26-CTr/TU) và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” (Chương trình hành động số 30-CTr/TU), từ năm 2017 Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã triển khai xây dựng đề án và tiến hành sáp nhập các đơn vị trực thuộc, kiện toàn cơ quan Sở Y tế. Hiện nay, Cơ quan Sở Y tế sáp nhập từ 6 phòng xuống còn 5 gồm: Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Y - Dược). Các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế từ 34 đơn vị trực thuộc xuống còn 14 đơn vị; tuyến huyện sáp nhập 3 đơn vị (Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện) thành Trung tâm Y tế huyện. Các đơn vị tuyến tình gồm: Chi cục Dân số & KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (sáp nhập 5 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng, chống bệnh xã hội; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe), Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp Y và trong mỗi đơn vị các khoa, phòng đều được tinh gọn.

Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Ngành Y tế đã nhận thức rõ vai trò của phát triển nguồn nhân lực, xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ, năng lực của đội ngũ công chức viên chức của ngành. Năm 2011 số lượng CCVC toàn ngành là: 1.815 người đến tháng 3/2020 số lượng đã tăng lên: 2.065 người, trong đó nữ: 1.384 người, chiếm 67%; dân tộc thiểu số: 273 người, chiếm 13,2%. Từ năm 2011 đến nay Sở Y tế đã tổ chức 03 lần tuyển dụng viên chức và đã tuyển dụng vào biên chế 827 người.

- Công tác thu hút: Thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020; từ năm 2015 đến năm 3/2020 Sở Y tế đã tiếp nhận 46 hồ sơ đề nghị thu hút (04 sau đại học, 42 đại học).

Về Cải cách tài chính công: Sở Y tế đã thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công cho CCVC, NLĐ đúng định mức, đúng quy định và kịp thời. Đã thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tăng thêm thu nhập cho CCVC, NLĐ tại các đơn vị theo quy định.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, một số đơn vị có các thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân (Bệnh viện đa khoa tỉnh: Liên doanh – liên kết: Máy CT Scanner 64 -128 lát cắt ; Trung tâm Y tế huyện Đăk G’long: Bộ chuyển đổi XQ Kỹ thuật số;Trung tâm Y tế  Đăk Song: Hệ thống nội soi dạ dày; Trung tâm Y tế  Đăk Mil, Máy siêu âm màu 3D và Xã hội hóa Phòng tiêm chủng; Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa: Xã hội hóa  Phòng tiêm chủng; Trung tâm Y tế thị dự phòng tỉnh : Xã hội hóa Phòng tiêm chủng SAFPO…)

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Sở Y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. Đảm bảo hạ tầng CNTT trong việc triển khai, sử dụng hiệu quả các ứng dụng, hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh (Thống kê tổ chức và nhân lực y tế; CSDL khám bệnh, chữa bệnh; CSDL tiêm chủng; CSDL bệnh dịch Quốc gia; CSDL quản lý hành nghề; CSDL Thẻ Bảo hiểm y tế; Hệ thống thông tin quản lí hồ sơ CBCCVC; Hệ thống quản lý phương tiện tránh thai; Hệ thông tin chuyên ngành DSKHHGĐ; Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cho 71 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; Hệ thống quản lí văn bản điều hành; Một cửa liên thông điện tử, Hệ thống thư điện tử công vụ.

- Phần mềm Quản lý bệnh viện được triển khai tất cả các cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong quy trình khám, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế, đã liên thông, giám định và thanh quyết toán qua Cổng Giám định Bảo hiểm xã hội ở cả 3 tuyến tỉnh-huyện-xã đều được thực hiện qua phần mềm, đảm bảo yêu cầu liên thông dữ liệu tránh tình trạng lạm dụng thẻ Bảo hiểm xã hội, khám nhiều nơi cùng ngày.

- Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai hợp tác với Y tế của các thành phố lớn để thực hiện hội chẩn từ xa để nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

- Trong 9 tháng đầu năm 2020, khi xuất hiện dịch Covid-19 Sở Y tế đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch,  kịp thời ngăn chặn không để lây lan. Đồng thời, đã triển khai sử dụng hiệu quả các ứng dụng, hệ thống thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế như Bluezone, NCOVID, https://tokhaiyte.vn.

- Sử dụng chữ ký số trong văn bản, trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn Ngành.

- Xây dựng, triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên Ngành (Hồ sơ sức khỏe điện tử) để đảm bảo công tác quản lý và nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018 có 02 công chức được UBND tỉnh khen thưởng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC (Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó Sở Y tế có 01 sáng kiến về đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế về thực hiện các thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông và Bệnh viện đa khoa các huyện).


Nguồn:syt.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website