A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

"Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt" với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" đã dần đi vào thực tế, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc y tế đối với người dân đều được Ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. Các quyền và lợi ích của người dân được công khai, công bố rộng rãi cho nhân dân biết để người dân được bày tỏ ý kiến, phát huy được động lực của người dân. Thông qua các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chi bộ, các Hội nghị  của Đảng bộ Sở Y tế và chính quyền đã chỉ đạo, quán triệt đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) về công tác dân vận. Qua đó,  đã góp phần xây dựng đội ngũ CC, VC, NLĐ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; CC, VC, NLĐ nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vào dân, vận động nhân dân; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh gây phiền hà đến nhân dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với các kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể CC, VC, NLĐ tiếp tục phát huy và phấn đấu hơn nữa trong các năm tiếp theo. 

Trong 10 năm qua (2011-2020), thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Sở Y tế đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền

- Sở và Đảng ủy Sở Y tế quán triệt sâu sắc công tác thực hiện Quy chế dân vận  cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) toàn ngành: Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác dân vận trong cơ quan; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) 2 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 46-QĐ/TU ngày 26/11/2010 của Tỉnh uỷ Đăk Nông về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong  hệ thống chính trị của tỉnh, song song với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng dẫn số 04-HD/BDVTU ngày 22/5/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc xây dựng và bình xét mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020 gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ;  Công văn số 98/UBND-NC ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các cấp chính quyền

- Hàng năm, Sở Y tế đã ban hành các Công văn, Kế hoạch triển khai công tác dân vận đến các đơn vị trực thuộc: Công văn số 80-CV/ĐU ngày 15/5/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 114/KL_TW của ban bí thư và đẩy mạnh thực hiện phong trào dân vận khóe năm 2017; Công văn số 662/SYT-VP ngày 26/02/2018 về việc triển khai thực hiện kết luận số 114/KL_TW ngày 14/7/2015 của ban bí thu trung ương đảng khóa XI; Công văn số 122-CV/ĐU ngày 16/8/2018 về việc thực hiện hướng dẫn số 01/HD_BCĐ, của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn số 04/HD_BDVTU của Ban dân vận tỉnh ủy; Kế hoạch 37/KH-SYT ngày 24/12/2019 về thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2020; Kế hoạch số 48/KH-SYT ngày 17/3/2020 về triển khai thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020; Công văn số 113/SYT-VP ngày 17/01/2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Báo cáo số 44/BC-SYT ngày 02/4/2020 báo cáo quy chế dân chủ quý I năm 2020; Báo cáo số 11/BC-SYT ngày 19/5/2020 báo cáo quy chế dân chủ quý II tháng năm 2020; các Kế hoạch về cải cách hành chính.

- Ngày 01/3/2018 Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế đã ký kết Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDV-SYT về việc phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

3. Kết quả thực hiện từng nội dung trong Quyết định số 290-QĐ/TW

3.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác dân vận

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã triển khai quán triệt CC, VC, NLĐ phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, của cấp trên; hàng năm Đảng bộ, Chi bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CC, VC, NLĐ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, thực hiện 12 điều Y đức và 10 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Lãnh đạo Sở dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, bám sát việc giải quyết các vấn đề của cơ sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nâng cao chất lượng y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác dân vận. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ CC, VC, NLĐ; kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các đơn vị trực thuộc, đồng thời xử lý nghiêm CC, VC, NLĐ có hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

3.2. Thực hiện cải cách hành; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của chính đáng, hợp pháp của người dân

- Tham mưu ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân (Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi  giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh; Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 Quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn Đăk Nông, giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 41/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Đăk Nông; Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông)

- Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc 180 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp: 174 thủ tục (Mức độ 2: 51 thủ tục; mức 3: 112 thủ tục; mức 4: 11 thủ tục). Sở Y tế đã công khai trên trang thông tin điện tử 100% thủ tục hành chính, và liên kết trực tiếp với Dịch vụ hành chính công của tỉnh (https://dichvucong.daknong.gov.vn/). Qua đó, hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, góp phần nâng cao chỉ số tính minh bạch của tỉnh.

- Sở Y tế đã rà soát, hệ thống các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn để đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, số lượng thủ tục hành chính được đơn giản hóa gần như toàn bộ, được rút ngắn thời gian thực hiện (Quyết định số 1200/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tình Đăk Nông năm 2019; Quyết định 1167/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện so với quy định thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế).  

3.3. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công khai minh bạch các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo giao chỉ tiêu, ngân sách và các nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Do đó, dịch bệnh truyền nhiễm được khống chế, xử lý kịp thời; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng tại các tuyến điều trị được nâng cao; chú trọng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại trên địa bàn tỉnh; thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong toàn ngành, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót chuyên môn do thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế. Ngoài tăng cường quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao năng lực các dịch vụ y tế; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

- Các chính sách về y tế được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trên trang thông tin điện tử  của ngành Y tế được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Giải quyết các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật và thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương trong tỉnh; tích cực giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, các xã xây dựng nông thôn mới…

- Sở Y tế đã tranh thủ các nguồn vốn viện trợ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho các đơn vị khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị. Trong những năm qua ngành y tế đã có những bước phát triển vượt bậc về chuyên môn cũng như đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, y tế cơ sở cũng đặc biệt được chú trọng, Sở Y tế đã rà soát kiện toàn, xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng các trạm y tế, đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung nguồn nhân lực… đáp ứng đạt tiêu chí về y tế đối với xã nông thôn mới.

- Thực hiện Chương trình hợp tác y tế với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho ngành Y tế tỉnh Đăk Nông tiếp cận và nhận chuyển giao các kỹ thuật cao về y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

- Công tác kết nghĩa được duy trì thực hiện, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kết nghĩa với các buôn, bon, đồn biên phòng… hàng năm tổ chức các đợt khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao quà cho các gia đình ở thôn, bon kết nghĩa, tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhân các dịp lễ lớn trong năm, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ … tạo được tình cảm gắn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Đặc biệt chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đăk Nông -  Việt Nam và chính quyền tỉnh Mondulkiri – Campuchia, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh hàng năm tổ chức các đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh bạn đã góp phần tạo được tình đoàn kết, gắn bó giữa 02 quốc gia.

3.4. Bộ máy quản lý từng bước được sắp xếp tinh gọn và hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng trưởng thành và từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

- Sở Y tế luôn củng cố, sắp xếp bố trí tổ chức, nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy chế về tổ chức và các hoạt động phát sinh của từng phòng chức năng thuộc Sở, từng đơn vị theo đặc thù của ngành. Các đơn vị thường xuyên rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC, NLĐ nhằm đảm bảo khách quan cố gắng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo để nâng cao hiệu quả trong công tác.

- Từ năm 2017 Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã triển khai xây dựng đề án và tiến hành sáp nhập các đơn vị trực thuộc, kiện toàn cơ quan Sở Y tế; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, tinh thần nghị quyết đến toàn thể đảng viên, CC, VC, NLĐ trong toàn ngành, qua đó đã nhận được sự đồng thuận cao trong quá trình xây dựng đề án sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đến nay công tác sáp nhập các đơn vị tuyến tỉnh, huyện được hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3.5. Trong nhiều năm qua, Sở Y tế đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế.

- Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, liên tục; đảm bảo chế độ trực 24/24 đặc biệt các ngày lễ tết; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, triển khai thêm một số dịch vụ kỹ thuật cơ bản tại các bệnh viện, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nguồn lực và trình độ, từng bước đưa dịch vụ kỹ thuật đến gần dân, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số thôn, bon, ngành Y tế đã vận động nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đến các cơ sở y tế để được chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn cách phòng chống các dịch bệnh, hoặc sinh đẻ có kế hoạch để nâng cao chất lượng dân số.

- Tổ chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác Quân – Dân y; huy động các lực lượng Quân – Dân y tham gia vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3.6. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Sở Y tế đã xây dựng Quy chế dân chủ tại cơ quan và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng các quy định đã đề ra. Đồng thời, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của CC, VC, NLĐ: Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, giáo dục công chức, viên chức và người lao động  nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở của UBND tỉnh và của Sở Y tế.

- CC, VC, NLĐ ngành Y tế nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình về công tác dân vận chính quyền của cơ quan, đơn vị; tích cực phát huy quyền làm chủ trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan thông qua việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương nề nếp, tỉnh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

3.7. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của chính đáng, hợp pháp của CC, VC, NLĐ 

- CC, VC, NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Bảo đảm khai thác, sử dụng, bảo trì trang thiết bị có hiệu quả, sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan được thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết chế độ, chính sách, nâng ngạch, chuyển ngạnh, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời theo đúng quy định. Công khai về tài chính, các khoản thu, nộp, kê khai tài sản và thu nhập đúng theo quy định; tạo điều kiện cho CC, VC, NLĐ được tham gia ý kiến.

- Ban Thanh tra nhân dân giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị như: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện Nội quy, Quy chế của cơ quan; giám sát việc thực hiện chính sách đối với công chức, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo… ; Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân định kỳ tiến hành kiểm tra các hoạt động của đơn vị giải quyết và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của CC, VC, NLĐ.

3.8. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Có hộp thư góp ý, đường dây nóng, thường xuyên tổng hợp giải quyết (nếu có thắc mắc, yêu cầu…). Lịch tiếp công dân được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của ngành Y tế (http://syt.daknong.gov.vn/).

- Bố trí công chức có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm cao làm công tác tiếp dân tại các đơn vị.  Nơi tiếp công dân đều có niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.

- Giải quyết đúng quy trình, trình tự những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết dứt điểm, không kéo dài thời gian, không để nhân dân tụ tập khiếu kiện đông người.

3.9. Việc phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Ngày 03/11/2016 Công an tỉnh và Sở Y tế đã ký quy chế số 1582/QCPH/SYT-CAT về việc đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực y tế, triển khai thực hiện quy chế phối hợp hai bên đã trao đổi cho nhau nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương nói chung, lĩnh vực y tế nói riêng và đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế theo Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an để công tác phối hợp và triển khai thực hiện ngày càng đạt được hiệu quả hơn.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng thủ, thực hành diễn tập. Phối hợp xây dựng các Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dài hạn của địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng và chính quyền có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

3.10. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội…

- Công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân hàng năm xây dựng kế hoạch, thường xuyên giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc của Sở, quy chế dân chủ của cơ quan, kỷ luật lao động, kỷ cương chấp hành phân công nhiệm vụ.

- Thực hiện công khai các chủ trương, chính sách, công khai tài chính về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác. Tạo điều kiện cho CC, VC, NLĐ kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

- Đề cao trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện chức năng, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Việc lấy ý kiến về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của các phòng, đơn vị; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thi đua khen thưởng đều mời tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham dự

Các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

- Tiếp tục triển khai các văn bản của các cấp về công tác dân vận song song với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ở những nơi chưa triển khai hoặc triển khai chưa đạt yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng cán bộ công chức

- Tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận trong toàn ngành Y tế và trong nhân dân. Các đơn vị tiếp tục triển khai công tác dân vận và Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho dân.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chức năng có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nguyện vong của người dân. Tránh tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm làm giảm lòng tin của dân đối với chính quyền. Tăng cường thanh tra công chức, công vụ để chấn chỉnh và xử lý những biểu hiện, hành vi sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Lãnh đạo ngành phải xem công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ là hoạt động thường xuyên, duy trì tốt báo cáo định kỳ hàng tháng, quý... (lồng ghép với báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; sơ kết, tổng kết định kỳ có báo cáo riêng). Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ hàng năm có kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện của các đơn vị để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu  đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh


Nguồn:syt.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website