A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đa dạng các hình thức tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trong toàn Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông

Để thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-BNV, ngày 24/3/2021 về việc ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND, ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ngày 5/6/2021 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-SYT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021 với mục đích:

             a) Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác CCHC. Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

             b) Tuyên truyền kết quả đạt được của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020.  Tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.

             c) Tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020).

             d) Tuyên truyền việc thực hiện các quy định thủ tục hành chính, tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực hành chính của ngành... Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; chứng thực điện tử; số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính... Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, thông tư của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản của địa phương.

             e) Tuyên truyền việc đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, Nghị định 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

             f) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

             g) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

             h) Triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

             Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ của Ngành; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

 

             Để công tác thông tin tuyên truyền được đa dạng phong phú, Sở Y tế đã thông qua các loại hình truyền thông và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: đăng tải các bài viết tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang điện tử của Ngành, đặt các pano trước trụ sở, phát động các cuộc thi về tìm hiểu cải cách hành chính trong toàn Ngành, nội dung phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu tuyên truyền để phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, Sở Y tế còn lồng ghép các lớp tập huấn, bồi dưỡng; các cuộc thi, hội thi; hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.  Đưa nội dung CCHC phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; cũng như các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật. Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả CCHC phù hợp vào chương trình họp định kỳ của các đơn vị trực thuộc và của Sở Y tế.

Để cải thiện Chỉ số CCHC của Ngành có nhiều tiêu chí đánh giá sự tác động đến phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến cảm nhận của doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên hiểu biết của doanh nghiệp, người dân về CCHC vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là trong việc tiếp cận những dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh cung cấp. Do đó Sở cần tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp về công tác CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC. Trong đó cần phải tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân thấy được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC; các nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, góp phần chung tay thực hiện CCHC.


Tác giả: Hoàng Yến Như

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website