A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2020)

Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2020) 30/10/2020 Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020, với chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, ngành Tư pháp Đắk Nông nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-SYT ngày 26/10/2020 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020, với mục đích thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị; thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật…, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bằng các hành động cụ thể, góp phần tạo chuyển biến tích cực, từ đó, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Y tế.

Các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế căn cứ vào điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong đơn vị phù hợp các nội dung cụ thể sau:

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020. Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội… góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị trong thời gian hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, đặc biệt trong tuần lễ cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2020 phù hợp.  Với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn một trong các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 như sau:

a) Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

b) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

d) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

đ) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.


Nguồn:syt.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website