A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số PAPI, và Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Ngành Y tế năm 2021

Ngày 29/10/2021 Sở Y tế ban hành Quyết định số 1065/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số PAPI, và Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Trưởng Đoàn kiểm tra – Bs Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-SYT ngày 02/11/2021 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số PAPI, và Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021, tiến hành kiểm tra đối với 07 Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm Y tế huyện: Cư Jut, Krong Nô, Đắk Mil, Đăk Song, Tuy Đức, Đăk Glong, Đăk R’Lấp) và 03 đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh (Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình và Trung tâm Giám định Y khoa), kết quả như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác CCHC năm 2021 đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định; đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản theo chỉ đạo của Sở Y tế như: Kế hoạch CCHC năm 2021và nhiều kế hoạch chuyên đề để triển khai thực hiện, các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra và tuyên truyền về CCHC được các đơn vị quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế  

Mặc dù các đơn vị đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC, tuy nhiên nhiều đơn vị ban hành kế hoạch mang tính chất rất chung chung, không có hoạt động, kết quả đầu ra cụ thể; công tác tuyên truyền CCHC tại đơn vị chưa sâu rộng, tại các cuộc họp theo định kỳ chưa thường xuyên đưa nội dung CCHC vào triển khai; việc báo cáo công tác CCHC ở một số đơn vị vẫn còn chậm so với quy định; việc bố trí kinh phí cho công tác CCHC chưa thật sự đảm bảo, việc xin lỗi đối với việc giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hẹn chưa nghiêm…

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Nhìn chung các đơn vị đã triển khai nội dung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, hành vi hành chính đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, đã lập bảng niêm yết theo đúng kích thước, hành thức, nội dung theo quy định.

- Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại đơn vị niêm yết đúng quy định, tương đối đầy đủ; các đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công. Nhìn chung các đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cơ bản đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

2. Kết quả giải quyết TTHC

- Đối với các đơn vị có thủ tục hành chính

+ Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đã được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, các TTHC đều được cập nhật trên phần mềm Một cửa điện tử. Theo đó, quy trình điện tử trong giải quyết từng TTHC được thiết lập tới từng cá nhân, đơn vị; hồ sơ sau khi tiếp nhận đã được xử lý theo đúng các quy trình, thành phần hồ sơ đã được nhận đầy đủ theo quy định, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị kiểm tra đều trả đúng hạn theo quy định.

+ Việc giải quyết TTHC có nhiều tiến bộ hơn những năm trước, qua kiểm tra tổng thể các lĩnh vực tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 100%.

CẢI THIỆN CHỈ SỐ PAPI

1. Chỉ số 1: Trách nhiệm giải trình với nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân của các đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết có hiệu quả những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân Thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

2. Chỉ số 2: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Các đơn vị đã nâng cao chất lượng đầu vào trong hợp đồng lao động đối với viên chức tại đơn vị.  Thực hiện tự kiểm tra về công vụ, công chức trong thực thi công vụ. Xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm quy định; sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân hoặc lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi cá nhân; kê khai tài sản và thu nhập của CBCC tại đơn vị theo đúng quy định

Nâng cao chất lượng phục vụ ngành y tế hướng đến sự hài lòng của người dân đạt kết quả cao.

3. Chỉ số 3: Thủ tục hành chính công Rà soát các quy định

 Các đơn vị đã thực hiện cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị.

4. Chỉ số 4: Cung ứng dịch vụ công

- Các đơn vị đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, có hình thức khen thưởng, xử phạt kịp thời khi có phản hồi của người dân đối với sự phục vụ của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị

5. Chỉ số 5: Quản trị điện tử

 - Mức độ sẵn có và sử dụng dịch vụ công trực tuyến do chính quyền cung cấp Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị, hoàn thiện các mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Có đầy đủ máy tính, mạng LAN, kết nối Internet…đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nguồn nhân lực CNTT 100% CBCCVC có trình độ Tin học A, B và đã bố trí và giao nhiệm của cho CCVC chuyên trách CNTT, CCVC chuyên trách CNTT có trình độ chuyên môn đại học CNTT.

- Phần mềm quản lý văn bản, điều hành (iOffice) Ứng dụng tốt phần mềm iOffice trong việc xử lý văn bản đến, văn bản đi trên môi trường mạng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trong việc xử lý văn bản đi, cụ thể qua kiểm tra hệ thống, thì văn bản đi sau khi Lãnh đạo đơn vị ký tay và chuyển văn thư scan phát hành trên phần mềm mà không có sự tham gia đầy đủ của công chức, viên chức, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở trên quy trình xử lý văn bản đi trên phần mềm.

- Hệ thống Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến Lãnh đạo các đơn vị và các phòng ban chuyên môn ứng dụng tốt hệ thống một cửa điện tử trong việc quản lý, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH (PCI)

Qua kiểm tra các đơn vị đã chủ động ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Kế hoạch số 34/KH-SYT ngày 16/3/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 137/KH-SYT ngày 8/7/2021 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 và năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 220/KH-SYT ngày 29/10/2021 Kế hoạch Triển khai Chương trình số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 – 2025.

Qua kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số PAPI, và Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021, Đoàn kiểm tra kiến nghị như sau:

1. Đối với các đơn vị được kiểm tra

a) Thủ trưởng các đơn vị tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác CCHC; hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

b) Hàng năm thực hiện rà soát và lên dự toán kính phí về thiết bị như máy tính, máy scan, máy in, máy photocopy, … theo hướng dẫn thông số kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông để trình cấp có thẩm quyền quyết định mua sắm mới thay thế các trang thiết bị đã cũ.

c) Thực hiện việc ký chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử để gửi nhận trên môi trường mạng để đảm bảo tính pháp lý của văn bản theo quy định của Pháp luật hiện hành và Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông Quy định về việc Sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

d) Triển khai ứng dụng hệ thống một cửa điện tử đồng bộ và liên thông trong quá trình giải quyết TTHC, kịp thời cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa đúng quy định.

e) 100% công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định trên của UBND tỉnh.

2. Kiến nghị Sở Y tế

a) Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT.

b) Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm người đúng đầu trong công tác CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

c) Chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên để đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức; việc tổ chức xử lý và khắc phục những tồn tại hạn chế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo và các văn bản khắc phục, phê bình, kiểm điểm (nếu có) về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở) trước ngày 19/11/2021 để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt, 100% thủ tục hành chính được trả kết quả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, đem đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân; tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo hướng tinh giản số đơn vị trực thuộc nhưng không giảm chức năng, nhiệm vụ. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị đã được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao Chỉ số Papi, Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) qua đó đã tiết kiệm được một phần nhỏ kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế của toàn tỉnh./.


Tác giả: Hoàng Yến Như

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website