A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 và giải pháp nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính năm 2020 của ngành Y tế

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 và giải pháp nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính năm 2020 của ngành Y tế 04/03/2020 Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Y tế đã quyết liệt chỉ đạo các phòng chức năng liên quan phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, Sở Y tế đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn ngành. Bám sát nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2019 có nội dung trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính năm 2019 của ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về cải cách thể chế: chất lượng xây dựng, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Công tác rà soát, phối hợp kiểm tra xử lý văn bản QPPL đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả cao. Trong năm 2019, Sở Y tế đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông, có hiệu lực từ ngày 07/10/2019.

Về cải cách thủ tục hành chính: tiếp tục triển khai đồng bộ, đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực ngành Y tế. Hiện nay, toàn ngành có 183 thủ tục, trong đó, dịch vụ công mức độ 2: 55 thủ tục; mức độ 3: 112 thủ tục và 11 thủ tục mức độ 4; đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử và tại trụ Sở cơ quan. Bên cạnh đó, ngành Y tế còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực pháp y. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ lớn của người dân, doanh nghiệp, tăng cường được vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ  hành chính công.

Trong năm 2019, Sở Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 616 Hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 98,6 %. Việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời; công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị các quy định hành chính và hành vi hành chính được thực hiện đúng quy định.

Nhằm tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền, Sở Y tế đã tham mưu ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Ban hành Quyết định số 270/QĐ-SYT ngày 6/5/2019 về việc Quy định Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức Ngành Y tế, trên cơ sở đó công tác cán bộ trong toàn ngành có tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể, rõ rang, đồng thời thực hiện công tác cán bộ có quy trình các bước công khai, minh bạch.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin được ngành Y tế tích cực, chủ động thực hiện. Trong đó, việc cung cấp, dịch vụ công trực tuyến, Văn phòng điện tử, sử dụng chứng thư số trong trao đổi văn bản điện tử đã tạo ra bước tiến mới trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở Y tế; đem lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm kinh phí và thời gian trong xử lý công việc của đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành, cùng với cả tỉnh xây dựng chính quyền điện tử, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được, để công tác cải cách hành chính của ngành Y tế có sự đột phá, mang lại hiệu quả cao, trong thời gian tới, ngành Y tế cần phải thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, điều hành và định hướng nhiệm vụ năm 2020 đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Hai là: Quan tâm bố trí nguồn kinh phí, nhân lực cho công tác cải cách hành chính, đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành.

Ba là: Đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của ngành Y tế, nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban nhằm xóa bỏ sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là: Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính là nhờ vào sự nổ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành Y tế. Qua đó, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gắn cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công chức, viên chức trực tiếp làm công tác giải quyết thủ tục hành chính; qua đó, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực và từng bước đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan.

Ảnh: internet


Nguồn:syt.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website