A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ và giải pháp triển khai ứng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh thông tin Ngành Y tế năm 2023

Đối với ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan nhà nước

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn Ngành các Hệ thống thông tin, ứng dựng, phần mềm dùng chung của tỉnh, của trung ương trong công tác quản lý, điều hành, công tác chuyên môn;

Tiếp tục tổ chức thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, phấn đấu năm 2023 tăng lên 1 bậc so với kết quả năm 2022;

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo lộ trình, hưỡng dẫn của cơ quan chức năng, đảm bảo việc kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đường truyền cáp quang đáp ứng được nhu cầu hoạt động của cơ quan theo quy định. Thực hiện mua sắm, nâng cấp máy tính, thiết bị văn phòng cho công chức, viên chức theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan;

Đảm bảo việc cấp, thu hồi chứng thư, chữ ký số, Sim PKI do Ban Cơ yếu chính phủ cung cấp cho đơn vị, cá nhân theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành. Đồng thời sử dụng đồng bộ, hiệu quả dịch vụ chứng thư số phụ vụ công tác chuyên môn trên các hệ thống, phần mềm, ứng dụng theo quy định;

Triển khai hiệu quả Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế, của tỉnh, đảm bảo các văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan được xử lý và tạo lập trên môi trường mạng;

Tạo lập, chỉnh lý, bổ sung kịp thời thông tin, thành phần hồ sơ của công chức, viên chức của Ngành trên Hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của tỉnh (http://cbccvc.daknong.gov.vn), bảo đảm cho việc quản lý, khai thác thông tin phục vụ cho công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị;

Tăng cường trao đổi công việc trên môi trường mạng qua Hệ thống thư điện tử của tỉnh (https://mail.daknong.gov.vn). Đồng thời bảo đảm công chức, viên chức trong Ngành được cấp phát hộp thư điện tử của tỉnh theo quy định.

Đối với ứng dụng CNTT, Chuyển đối số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Triển khai làm sạch và cập nhật thường xuyên dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) của người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định. Bảo đảm các thông tin về HSSKĐT của người dân được hiển thị trên ứng dụng “VNPT - Health” và ứng dụng khác theo quy định. Tạo lập và cấp phát tài khoản quản lý HSSKĐT cá nhân cho người dân trên Hệ thống Quản lý Hồ sơ sức khoẻ cá nhân (https://hososuckhoe.vn/hssk/) và ứng dụng “VNPT - Health”;

Thường xuyên, kiểm tra, rà soát và nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ngành (http://syt.daknong.gov.vn), của các đơn vị trực thuộc (nếu có) đảm bảo việc quản lý và cập nhật thông tin, các tính năng cơ bản theo đúng Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Xây dựng và cung cấp thông tin, các tính năng cơ bản như tra cứu, tìm kiếm văn bản, sắp xếp các mục tin từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện kết nối và trờ thành hợp phần của Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định;

Xây dựng, cung cấp và cập nhật thường xuyên, đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ hành chính công của tỉnh (https://motcua.daknong.gov.vn);

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo 100% gói thầu sử dụng vốn nhà nước, gói thầu mua sắm tập trung để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập (ngoại trừ các gói thầu chưa được hỗ trợ);

Thực hiện cấp tài khoản đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát việc kết nối, cập nhật dữ liệu của các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (https://duocquocgia.com.vn) và tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện liên thông giữa phần mềm Quản lý bệnh viện của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân với Hệ thống thông tin Quốc gia về Quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế (https://donthuocquocgia.vn).

Đối với xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế

Cập nhật, nâng cấp phần mềm Quản lý bệnh viện đáp ứng công tác quản lý điều hành, công tác khám, chữa bệnh, thanh toán Bảo hiểm Y tế (BHYT) và thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế;

Triển khai thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ việc kết nối, chia sẽ dữ liệu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện kết nối, chia sẽ và khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, dữ liệu Bảo hiểm xã hội phục vụ việc làm sạch và cập nhật thông tin của người dân vào Hồ sơ sức khỏe diện tử của người dân, làm cơ sở xây dựng kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh.

Đối với phát triển nhân lực

Kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ngành Y tế để đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về ứng dụng, phát triển CNTT, Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và công tác chuyên môn;

Kiện toàn đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Ngành, đảm bảo 100% các đơn vị từ tuyến huyện trở lên có công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm CNTT, đảm bảo triển khai tốt các hoạt động, nhiệm vụ về CNTT, Chuyển đổi số. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức quản lý về CNTT, Chuyển đổi số về Chính quyền điện tử, kỹ năng sử dụng, ứng dụng, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, của Ngành.

Đối với đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng

Triển khai, thực hiện đầy đủ văn bản của các về đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin, hoàn thiện các quy chế trong cơ quan, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số, triển khai, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc tập trung theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, phối hợp với Đội ứng cứu sự cố mạng máy tính của tỉnh trong việc khắc phục các sự cố về an toàn thông tin, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu trong cơ quan, đơn vị;

Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin; các quy trình ứng cứu, khắc phục sự cố về an toàn an ninh thông tin;

Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các Hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý đã được phê duyệt;

Đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh

Kết nối liên thông phần mềm khám, chữa bệnh giữa các tuyến (tỉnh, huyện, xã) triển khai, sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý bệnh viện đảm bảo trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh về Cổng dữ liệu của Bộ Y tế, liên thông, thanh toán dữ liệu điện tử trên Cổng giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hệ thống quản lý Hồ sơ sức khoẻ của tỉnh (https://hososuckhoe.vn/hssk) và các nền tảng, ứng dụng khác theo quy định (nếu có);

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các phần mềm Quản lý bệnh viện trên cơ sở kế nối liên thông giữa các tuyến, đáp ứng nhu cầu chia sẽ cơ sở dữ liệu với các nền tảng, hệ thống, ứng dụng chuyên môn khác theo quy định, làm nền tảng triển khai bệnh án điện tử;

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh;

Triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân trên toàn tỉnh;

Triển khai hoạt động y tế từ xa theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 - 2025.

Đối với công tác Y tế dự phòng

Triển khai kịp thời, hiệu quả, đầy đủ và đồng bộ các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hệ thống thông tin, ứng dụng, phần mềm trong công tác dự phòng từ tuyến xã cho đến tuyến huyện, tỉnh và Trung ương theo đúng hướng dẫn, quy định, như: Hệ thống quản lý công tác tiêm chủng (https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn); Hệ thống đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại địa phương theo quy định cảu Bộ Y tế (https://capdodich.yte.gov.vn); ứng dụng VNeID;

Phối hợp với công an thực hiện làm sạch dữ liệu của đối tượng tiêm, mũi tiêm và thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng Covid-19 của người dân trên nền tảng tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo quy định của các cấp để vụ việc cấp Hộ chiếu vắc xin cho người dân theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với hoạt động Y tế cơ sở

Triển khai Hệ thống thông tin quản lý trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế;

Phối hợp sở, ban, ngành kết nối dữ liệu liên thông Y tế với các dữ liệu khác theo Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20.

Đối với hoạt động quản lý tài chính, tài sản của trong toàn Ngành

Nâng cấp ứng dụng, phần mềm quản lý ngân sách, tiền lương; phần mềm kế toán theo hướng trực tuyến để thực hiện tổng hợp, quyết toán và báo cáo tài chính hằng năm theo quy định;

Tiếp tục thực hiện thanh toán hồ sơ chứng từ trên Cổng dịch vụ công của kho bạc qua hình thức điện tử;

Triển khai ứng dụng, phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến, thực hiện quản lý tổng hợp tài sản và công cụ, dụng cụ trong toàn ngành; cập nhật đầy đủ thông tin tài sản trên phần mềm của Bộ Tài chính./.


Tác giả: Hồng Lập - SYT

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website