A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định 01/QĐ-SYT ngày 01/01/2022

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs cho 29 cơ sở đủ tiêu chuẩn theo quy định (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, các cá nhân có tên trong danh sách và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


01-QD-SYT_53943.pdf , 01-QD-SYT-DS_1637b.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website