A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền lợi ích của Đề án 06

Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của ngành Y tế.

Lễ ra mắt 3 mô hình Đề án 06/CP tại BVĐK tỉnh 

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhận thức rõ mục tiêu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, nhất là định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến từ đó tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, kế hoạch được xây dựng nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ công, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân. Kế hoạch cũng hướng đến mục đích phát huy vai trò truyền thông của đơn vị trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; lan tỏa sâu rộng những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thành công và hiệu quả kế hoạch đề ra, Sở Y tế yêu cầu các nội dung thông tin, tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chú ý tuyên truyền về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử. về hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền cần được đổi mới đa dang và phong phú nhưng đảm bảo thiết thực, kết hợp giữa hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay. Công  tác thông  tin,  tuyên  truyền phải kịp thời,  đầy  đủ,  thường xuyên, liên tục, đồng bộ rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng,  lĩnh vực, địa bàn.

Về nội dung, việc thông tin, tuyên truyền cần nói rõ vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, phải thông tin, tuyên truyền về các nội dung nhiệm vụ, công việc, mục tiêu cần đạt được của tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án  06 năm 2023 và các năm tiếp  theo, ngoài ra cần thông tin rộng rãi đến công chức, viên chức và người lao động và cộng đồng người dân cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để nhận thức rõ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử; các nhóm tiện ích của Đề án 06; dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông hiện đại... Thông  tin kịp thời về các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh) đã kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để biết và thực hiện được thuận lợi. Hướng dẫn người dân cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là các TTHC thiết yếu. Các TTHC đã được đơn giản hóa, liên thông trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, các đơn vị trong toàn ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin; các phương thức, cách thức đổi mới trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp, đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của Đề án 06. Tập trung tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng cung cấp cho người dân.

Tuyên truyền các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp...Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Để việc tổ chức tuyên truyền, thông tin về Đề án 06 đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị hàng năm ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06 hoặc lồng ghép trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để triển khai thực hiện và thông tin, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đồng thời lập dự toán kinh phí và dùng ngân sách được phân bổ để bố trí triển khai các hoạt động đã đề ra.


Tác giả: Hồ Long

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website