A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đăk Nông

 

       Ngày 18 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Để góp phần xây dựng chuẩn NTM VÀ NTM NÂNG CAo về lĩnh vực yt, Sở Y tế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí theo quy định

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ, đạt được kết quả theo chiều sâu và có tính bền vững; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do trung ương và tỉnh đã đề ra; ngày 18 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

          Đề án đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2021-2025:

– Phấn đấu có ít nhất 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí;

– Phấn đấu có thêm ít nhất 2-3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

– Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 30% trong đó trên 10% từ hệ thống cấp nước tập trung;

– Tỷ lệ hộ dân nông thôn có công trình thu gom nước thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh 30%;

– Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 35%;

– Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đảm bảo quy định đạt 80% trở lên;

– Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt từ 93% trở lên;

– Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn bình quân đạt từ 50 triệu đồng/người/năm

– Bình quân mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.

Để thực đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện

 (1) Nhóm nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã, huyện đạt mục tiêu của Tỉnh ủy tại Nghị quyết 12-NQ/TU;

(2) Nhóm nhiệm vụ thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới;

(3) Nhóm nhiệm vụ thực hiện các Chương trình trọng điểm;

(4) Nhóm nhiệm vụ các khâu đột phá.

Đồng thời cũng đã đề ra 03 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện:

(1) Nhóm giải pháp chung, gồm: giải pháp về tuyên truyền, vận động; giải pháp về quy hoạch và tổ chức triển khai quy hoạch; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về khoa học và công nghệ; giải pháp về kết nối nông thôn với phát triển đô thị; giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực; giải pháp về tổ chức bộ máy và giám sát; giải pháp về giữ gìn an ninh, trật tự nông thôn; giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giải pháp phát triển sản phẩm OCOP; giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

(2) Nhóm giải pháp theo từng đối tượng xã, huyện: Đối với 35 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2010-2020; Đối với 25 xã chưa đạt chuẩn, các huyện khó khăn; Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn.

(3) Nhóm giải pháp theo từng nhóm tiêu chí.

Tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện Đề án khoảng 103.488,978 tỷ đồng;  trong đó: (1) Ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp Chương trình 934,322 tỷ đồng; trong đó: ngân sách Trung ương 467,161 tỷ đồng (ĐTPT 377,56 tỷ đồng, sự nghiệp 89,601 tỷ đồng); ngân sách địa phương 467,161 tỷ đồng (ĐTPT 377,56 tỷ đồng, sự nghiệp 89,601 tỷ đồng)), chiếm 0,9%; (2) Vốn lồng ghép các chương trình, dự án 5.400,074 tỷ đồng, chiếm 5,2%; (3) Vốn huy động doanh nghiệp 354,982 tỷ đồng, chiếm 0,3%; (4) Vốn tín dụng thương mại 96.562 tỷ đồng, chiếm 93,4%; (5) Vốn huy động nhân dân: 237,6 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Chủ tich UBND tỉnh đã giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện Đề án; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án./.


Tác giả: Hồ Long

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website