A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những khó khăn còn tồn tại, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đăk Nông đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 307 tỷ 398 triệu đồng (Theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của thủ tướng Chính phủ).

 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, đến nay có 01 xã  được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Đăk Wer – Đăk R’lấp); 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60%; bình quân mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí (đạt 19 tiêu chí có 36 xã, chiếm 60%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 5 xã, chiếm 8,4%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 19 xã, chiếm 31,6%).

Công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; các địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, khuôn viên sạch đẹp, vì vậy số lượng nhà tạm, nhà dột nát ngày càng được thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang đạt chuẩn theo quy định; đồng thời, người dân cũng tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, vườn cây, hoa màu,... để cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, từng bước đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn (có 50/60 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 83,33%; 60/60 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi đạt 100%; 60/60 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 100%; 50/60 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 80,33%; 51/60 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 85%58/60 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 96,67%; 58/60 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt 96,67%; 49/60 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, đạt 81,67%).

Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương, xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao, các Hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới và hoạt động hiệu quả, từng bước giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tại các khu vực nông thôn. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được các cấp, các ngành quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 60 sản phẩm OCOP được công nhận của 53 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cơ sở sản xuất được công nhận; trong đó có 07 sản phẩm đạt 4 sao, 53 sản phẩm đạt 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP quốc gia.

Các Chương trình an sinh xã hội được các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 47/60 xã đạt tiêu chí số 11 về giảm nghèo đa chiều, đạt 78,3%; quy mô trường, lớp tiếp tục phát triển, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy và học (50/60 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, 60/60 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo). Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, đổi mới đóng vai trò quan trọng trong hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Hệ thống nhà văn hóa cấp xã, thôn, bon, buôn từng bước được đầu tư nâng cấp và thực hiện tốt chức năng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong những năm qua được phát động và thực hiện tốt ở các địa phương. Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đến nay có 51/60 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 85%; có 59/60 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 98,3%. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, thực hiện sâu rộng.

Năm 2023, để hoàn thành mục tiêu có thêm ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 về Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và cộng đồng dân cư, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới”; nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng NTM các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình; tổ chức tham quan mô hình NTM tại một số địa phương.... Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở để thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn.


Tác giả: Hồ Long

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website