A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác bình đẳng giới tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

Tổ chức triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật Bình đẳng giới và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, chủ động rà soát thống kê các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra để có giải pháp thực hiện phù hợp, đạt mục tiêu đề ra. Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu đang còn khoảng cách lớn so với chỉ tiêu đề ra tới năm 2025.

Tổ chức triển khai các chương trình, đề án nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sởgiới và các chương trình, đề án liên quan như Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Đa dạng các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp; truyền thông trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin các cơ sở ở xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tửvà các trang mạng xã hội; panô, áp phích... Tích cực phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong các hoạt động truyền thông; tăng cường ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số. Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đối với Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhân rộng các mô hình ở những nơi xảy ra tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác bình đẳng giới trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án theo sự phân công, bao gồm: Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Kếhoạch số129/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bố trí kinh phí triển khai các hoạt động về bình đẳng giới - Xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu, hoạt động, nhiệm vụ về bình đẳng giới theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới. Tham gia các lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án; tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới... khi cấp trên tổ chức. Kiểm tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho các cơ quan có thẩm quyền phối hợp giải quyết./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website