A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện công tác Dân vận và Dân vận khéo năm 2024

Nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dân vận năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SYT về triển khai thực hiện công tác Dân vận và Dân vận khéo năm 2024.Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện nghiêm quy chế bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân, nhất là đối với cấp cơ sở; đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết sau đối thoại. 

Tập trung đề ra các giải pháp để tham mưu chỉ đạo, khắc phục những hạn chế của công tác dân vận trong thời gian qua; phát huy lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường đi cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, các vấn đề xã hội mới phát sinh để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể phát sinh “điểm nóng”. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Quan tâm phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... sớm ổn định cuộc sống. Kịp thời chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân, lao động,… 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả trong ngành, địa phương để giới thiệu và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có đặc điểm và điều kiện tương đồng để học tập, nhân rộng mô hình. Quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở…, xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các đơn vị.


Tác giả: Yến Như

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website