A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 31 tháng 11 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Sở Y tế ban hành kế hoạch thực hiện đến từng Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức sinh hoạt chi bộ, lồng ghép quán triệt các Chỉ Thị, Nghị Quyết của Đảng

Theo đó Kế hoạch chỉ rõ các nội dung nghiên cứu, học tập và tuyên truyền gồm: Nội dung Nghị quyết Hội Trung ương 8, khóa XIII về việc “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội Trung ương 8, khóa XIII về việc “tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội Trung ương 8, khóa XIII về việc “tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Sở Y tế yêu cầu mỗi Đảng ủy, cấp ủy, đảng viên Chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và và triển khai thực hiện các nội dung nêu trên thuộc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể; triển khai các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết đến từng đảng viên, người lao động, sớm đưa Nghị quyết đi vào đời sống. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm xây dựng Đảng bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website