A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ

Thực hiện Công văn số 2474/UBND-TH ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ; Công văn số 628/SNV-TTr ngày 08/5/2024 của Sở Nội vụ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ.

Nhằm góp phần tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Sở Y tế chuyển danh mục văn bản với các chính sách mới, quy định mới do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay, gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc để phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giải đáp kịp thời các vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người dân quan tâm; đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, công chức, viên chức và người lao động nhằm đưa pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ./.

Xem danh mục kèm theo tại file đính kèm


document__25__791a2.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website