A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Sở Y tế ban hành Công văn số 525 /SYT-VP về việc tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

 

Trong năm 2024, Sở Y tế đề nghị các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung tuyên truyền về nội dung, tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó chú ý tuyên truyền, phân tích, làm rõ các nội dung thuộc chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”. Đồng thời tăng cường thông tin, phản ánh kết quả triển khai thực hiện và tác động của việc triển khai thực hiện chuyên đề. Trong đó chú ý phát hiện, giới thiệu, biểu dương cách làm hay, nhân tố mới trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Việc tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, gắn liền với nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kênh chuyển tải; kịp thời thông tin, phản ánh kết quả triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế qua Văn phòng Sở Y tế trước ngày 01/11/2024./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website