A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-SYT ngày 04/4/2024 về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Theo đó, ngành Y tế sẽ tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu trong công tác Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (viết tắt là Chỉ thị số 36-CT/TW); Chương trình hành động số 52-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 6/2/20220 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình hành động số 52; Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế; Triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong lĩnh vực y tế; tăng cường thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy; Phát huy hiệu quả vai trò là đơn vị thành viên của tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; tác hại do sử dụng trái phép chất ma túy cho cán bộ công chức, viên chức toàn ngành y tế; phát hiện, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động cán bộ công chức, viên chức ngành y tế tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý cho các tổ chức là các doanh nghiệp kinh doanh các thuốc phải kiểm soát đặc biệt để các đơn vị nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, tầm quan trọng của việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng, đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực y tế luôn được chú trọng đúng mức nhằm phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng các tiền chất, hóa chất liên quan đến ma túy có trên thị trường để thu gom, điều chế, sản xuất trái phép các loại ma túy. Việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nội dung công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực y tế  và tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia một trong các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong lĩnh vực y tế chấp hành các quy định của pháp luật. Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; không để các tổ chức và cá nhân lợi dụng hoạt động hợp pháp để thực hiện hoặc cấu kết thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website