A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025

ĐỀ CƯƠNG

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

1. Tên nghị quyết: Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật;

Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chỉnh phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chỉnh phủ về giải pháp đối  với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế;

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người  lao động trong doanh nghiệp;

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông;

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”;

Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”;

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

3. Nghị quyết quyết nghị quy định nội dung: Nghị quyết này quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.

4. Đối tượng áp dụng chính sách thu hút

Những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo công lập trong nước Việt Nam và ngoài nước (trừ các đối tượng được đào tạo đại học theo diện cử tuyển hoặc theo địa chỉ sử dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi đào tạo), bao gồm:

- Bác sĩ y khoa tốt nghiệp loại khá trở lên;

- Bác sĩ y khoa có trình độ sau đại học: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú và định hướng chuyên khoa, trong đó trình độ đại học phải là chính quy trước khi có bằng sau đại học.

5. Điều kiện thu hút

Ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, các đối tượng thu hút phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Tuổi công tác còn đủ 05 năm kể từ ngày được thu hút.

- Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Có đủ điều kiện sức khỏe để công tác;

- Tự nguyện cam kết công tác trong các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tối thiểu là 05 năm kể từ ngày được tuyển dụng thành viên chức, trong đó không tính thời gian được cử đi học tập trung từ 6 tháng trở lên.

- Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với bác sĩ chuyển công tác từ tỉnh khác là cán bộ, công chức, viên chức nếu đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này thì được xem xét được hưởng các mức trợ cấp tương ứng tại Điều 4 Nghị quyết này.

6. Mức trợ cấp thu hút một lần

Được nhận tiền thu hút sau khi được tuyển dụng thu hút trở thành viên chức. Ngoài lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, các đối tượng thu hút được hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể như sau:

- Bác sĩ có trình độ sau đại học (tiến sĩ, chuyên khoa II): 320.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ có trình độ sau đại học (thạc sĩ, chuyên khoa I và bác sĩ nội trú) 280.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 250.000.000 đồng/người.

- Bác sĩ tốt nghiệp loại khá: 220.000.000 đồng/người.

- Đối với các bác sĩ đại học trên về công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Trung tâm Pháp Y, công tác ở khoa làm lĩnh vực tâm thần, ngoài được hưởng hỗ trợ theo mức tương ứng trên còn được hỗ trợ thêm một lần là 40.000.000 đồng/người đối với tốt nghiệp loại khá, 50.000.000 đồng/người đối với tốt nghiệp loại giỏi.

- Đối với các bác sĩ sau đại học trên về công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Trung tâm Pháp Y, công tác ở khoa làm lĩnh vực tâm thần, ngoài được hưởng hỗ trợ theo mức tương ứng trên còn được hỗ trợ thêm một lần là 60.000.000 đồng/người.

7. Trách nhiệm bồi hoàn

- Đối tượng hưởng chính sách thu hút phải bồi hoàn lại 100% số tiền đã hưởng thu hút trong các trường hợp sau: Công tác chưa đủ 05 năm kể từ ngày được tuyển dụng thành viên chức, trong đó không tính thời gian được cử đi học tập trung từ 6 tháng trở lên; 02 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

- Đối tượng được hưởng chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết vì lý do mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định miễn hoặc có trách nhiệm bồi hoàn kinh phí với mức tương ứng theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiện cam kết.

- Chậm nhất trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đối tượng thu hút có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn.

- Chi phí bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước và đơn vị thu hút theo tỷ lệ hỗ trợ kinh phí.

8. Phương thức thực hiện

- Việc tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và các quy định tại nghị quyết này.

- Đối với các trường hợp đủ điều kiện xét tuyển đặc cách hoặc tiếp nhận vào làm viên chức thì được xét tuyển dụng theo quy trình quy định hiện hành và phải nộp hồ sơ thu hút để xét thu hút theo quy định.

- Đối với bác sĩ chuyển công tác từ tỉnh khác là cán bộ, công chức, viên chức phải nộp hồ sơ thu hút để thực hiện quy trình xét thu hút theo quy định.

- Hàng năm, UBND tỉnh lập kế hoạch thu hút, xây dựng danh mục các chuyên khoa cần thu hút. Kế hoạch thu hút được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi được phê duyệt.

- Giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể quy trình xét chọn cho hướng thu hút.

9. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích trong nguồn nhân sách của địa phương và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

10. Thời gian thực hiện chính sách thu hút: Từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2025.

11. Dự kiến thời gian nghị quyết: Nghị quyết xin HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV và có hiệu lực thi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

12. Về bố cục nội dung dự thảo:

Nghị quyết này quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025, gồm có 8 Điều, cụ thể như sau:

-  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;

- Điều 2. Đối tượng áp dụng chính sách thu hút;

- Điều 3. Điều kiện thu hút;

- Điều 4. Mức trợ cấp thu hút một lần;

- Điều 5. Trách nhiệm bồi hoàn;

- Điều 6. Phương thức thực hiện;

- Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện;

- Điều 8. Tổ chức thực hiện;


DU_THAO_DE_CUONG_NGHI_QUYET__2022_fee11.pdf , DU_THAO_NGHI_QUYET_ec645.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website