A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022,

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL trong toàn Ngành.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các Sở.

2.2. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò thành viên trong Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

2.3. Bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Nội dung

1.1. Phổ biến các văn bản, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2021 - 2022; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL về lĩnh vực y tế; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Khoa truyền thông)

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

1.2. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, phát huy vai trò thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

1.3. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2022.

1.4. Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

1.5. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

1.6. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng là người dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2022.

2. Kinh phí

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, tổ chức chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động; thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án thực hiện theo các Quyết định phê duyệt các chương trình, đề án đó.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2022 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20/02/2022.

- Định kỳ 6 tháng và năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định (Báo cáo 6 tháng: Gửi chậm nhất vào ngày 20 của tháng 6; Báo cáo năm: Gửi trước ngày 10/12 hàng năm).

          - Tổ chức tuyên truyền đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các phòng chức năng Sở

- Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai Kế hoạch. Các phòng chức năng Sở, Công đoàn ngành thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến theo kế hoạch này.

- Cuối năm tổ chức đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện, qua đó đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về y tế năm 2022.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh, báo cáo Sở Y tế (qua Văn phòng Sở) để xem xét, chỉ đạo./.


33-KH-SYT_059b2.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website