A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Sở Y tế

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích như sau:

 

Mục đích Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, tạo đột phá mạnh mẽ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 và Kế hoạch số 69/KH[1]UBND ngày 31/01/2024 của ban UBND tỉnh; bảo đảm các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. 2. Yêu cầu a) Phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với quyết tâm cao, chỉ đạo xuyên suốt, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội. b) Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động tích cực đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển của ngành.

Tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 trong Ngành Y tế. - Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 2 triển khai thực hiện; chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chậm tiến độ, không đảm bảo yêu cầu (thực hiện chấn chỉnh hàng quý). - Đánh giá, kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong cuộc họp Sở Y tế hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá thực trạng, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả (thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm và đột xuất).

Thành lập Ban chỉ đạo Đề án 06 Sở Y tế, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. - Tăng cường học tập kinh nghiệm các tỉnh được chọn làm điểm các nội dung trong Đề án 06, các địa phương có thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 để nghiên cứu, tiếp thu, đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá (thực hiện thường xuyên). Đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 bảo đảm hiệu quả, đồng bộ (thực hiện thường xuyên).


Kế hoạch đầy đủ kèm theo

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website