Lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của địa phương giai đoạn 2023-2030 kg cấp tỉnh
lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của địa phương giai đoạn 2023-2030 kg cấp tỉnh

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website